در این جلسه ، فرصتها و چالشهای به کارگیری فناوری نانو در زمینه های تحقیقاتی – کاربردی مورد بررسی قرار داده شد. اصل اولیه مورد تاکید در این گفتمان حمایت از تولید محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی است که  می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد،تولید محصولات شرکت نانو حسگر های هوشمند لوتوس در آینده نزدیک با هدف توسعه درون زا در کشور انجام میشود.